تبدیل تصویر برای پرینتر های حرارتی
CSN-A1 و CSN-A2