آردوینو، آری یا خیر


اصولا هر پدیده نوظهوری که پر کاربرد میشود، توجهات را به خود جلب کرده و در پی جلب توجهات، جبهه گیری ها در مورد ان پدیده آغاز میشود.

آردوینو نیز از این بحث مستثنی نیست و با ظهور آردوینو، تاییدات و انتقادات زیادی به سوی این پدیده روانه شد.

آردوینو خوب است چون تولید و عملی کردن ایده ها را تسریع کرده و هزینه اولیه تولید نمونه دستگاه را کاهش داده.آردوینو بد است چون در تولید انبوه نمیشود از این بورد استفاده کرد.

انتقادات دیگری از سوی اهالی الکترونیک سوی این پدیده وارد شده از جمله اینکه علم الکترونیک و کامپیوتر را در سطح مبتدی نگه میدارد و کارآموزان جدید نمیتوانند با آردوینو به عمق مطالب برسند و همیشه در سطح باقی میمانند که البته این گفته هم درست است و هم غلط.

درست است چون با وجود کتابخانه ها و بوردهای راه انداز در آردوینو، کاراموز دیگر سراغ کار سخت نرفته و همیشه از این کتابخانه ها سعی میکند که استفاده کند.غلط است از این جهت که نیازی نیست در یک کشور همه افراد در عمق علوم مختلف فرو بروند و اگر تعداد انگشت شماری وجود داشته باشند که با عشق و علاقه به عمق علوم فرو روند برای ان کشور کافی است.

در پایان نمیگویم که از آردوینو استفاده کنید یا خیر، تصمیم با خود شماست.
امیدوارم مشغول آموختن هر علمی که هستید، در عمق علم فرو روید :)